top of page

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

(Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016)

O ιστότοπος www.mariadiamandi.com (στο εξής ο «ιστότοπος») αποτελεί ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης «Μαρία Διαμάντη», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μαραθώνος 31, Κεραμεικός, 10435,  ΑΦΜ 034374720, Δ.Ο.Υ Α’ Αθηνών, (στο εξής «η Επιχείρηση»). 
Η επιχείρηση ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σας ενημερώνει για  την κατωτέρω συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που αφορούν στο πρόσωπό σας.

Προσωπικά Δεδομένα: Το σύνολο των δεδομένων σας (Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) ως επισκέπτη στον ιστότοπο, που εσείς καταχωρείτε σε προκαθορισμένο πεδίο του ιστότοπου.

 

Σκοπός επεξεργασίας: Τα προσωπικά δεδομένα που εσείς καταχωρείτε στο προκαθορισμένο πεδίο του ιστότοπου, τα οποία συλλέγουμε από εσάς με τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με την επιχείρηση αναφορικά με την δραστηριότητά της: 

 

Μη παροχή δεδομένων: Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να μας παρέχετε τα ως άνω προσωπικά δεδομένα, δεν θα είναι δυνατή η επικοινωνία μας, μέσω του ιστοτόπου με αυτή τη διαδικασία ( συμπλήρωση προκαθορισμένου πεδίου)

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Μαρία Διαμάντη», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μαραθώνος 31, Κεραμεικός, 10435, ΑΦΜ 034374720, Δ.Ο.Υ Α Αθηνών, τηλ: 6933093100, e-mail: mdiamadi@yahoo.gr 

 

Αποδέκτες:
α) Η ίδια η ατομική επιχείρηση 
β) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές ή κατά περίπτωση άλλοι τρίτοι, όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής.
Σε κάθε διαβίβαση η ατομική επιχείρηση λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία. 

Δικαιώματα Υποκειμένου:

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: 

- δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών), 

 

- δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)

 

- δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη) 

 

- δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.) 

 

- δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο). 

 

- δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Εταιρεία)

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή θέλετε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ατομική επιχείρηση: «Μαρία Διαμάντη », οδός Μαραθώνος 31, Κεραμεικός, 10435 e-mail: mdiamadi@yahoo.gr 

 

Η ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων πραγματοποιείται χωρίς κόστος για σας, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή email στις ανωτέρω διευθύνσεις. 

 

Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε: 

 

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή 

 

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα. 

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωση σας.

 

Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την  ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Δικαίωμα Ανάκλησης: Διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην παρούσα συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, δεν θα είμαστε σε θέση να κάνουμε χρήση των ως άνω προσωπικών δεδομένων και δεν θα μπορούμε να είμαστε σε επικοινωνία. 

 

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: contact@dpa.gr, fax: +30-210 6475628.

 

Ασφάλεια Επεξεργασίας: Η ατομική επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά.

 

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων:
-Η Επιχείρηση  διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για δέκα έτη (10) από την τελευταία επικοινωνία, εκτός και αν από την κείμενη νομοθεσία, προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
Μετά το πέρας χρονικού διαστήματος διατήρησης η «Επιχείρηση», επιμελείται της ασφαλούς καταστροφής των δεδομένων σας. 

 

bottom of page